Get Adobe Flash player
ฺBest_student - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
ฺBest_student

ฺBest_student (5)

Wednesday, 14 November 2018 00:28

t1

Written by
Thursday, 18 June 2015 09:22

นักเรียนดีเด่น ๔

Written by

เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร
ได้รับรางวัล
"นักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ ๒"

Tuesday, 16 June 2015 08:40

นักเรียนดีเด่น ๓

Written by

เด็กชายธิติพัทย์  อึ้งอุดรภักดี

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

Tuesday, 16 June 2015 08:37

นักเรียนดีเด่น ๒

Written by

เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญวิทย์

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

Sunday, 14 June 2015 15:03

นักเรียนดีเด่น ๑

Written by

เด็กหญิงพิราญาณ์  ภานุมนต์วาที

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.