Get Adobe Flash player

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 

 

  • p1
  • p2

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

๑๕๓  ถนนศรีณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๕๐๓๗    โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๗๖

Email : schoolsriubon@gmail.com